Grazzi tal-pacenzja li kellek mieghi u tax-xoghol li ghamilt

14 December 2018 1565

“Nixtieq nirringrazzjak ghall-operazzjoni success li ghamiltli fi mniehri u prosit tar-rizultat li gie. Illum il-gurnata li r-rizultat hareg aktar u jidher sew qieghda muntenta u aktar ma jghaddi z-zmien qed nidra kif gejt u qed joghgobni. Grazzi tal-pacenzja li kellek mieghi u tax-xoghol li ghamilt.”

More in this category: « Good Work!